Irish Whiskey Sour

<<< Go Back

Ingredients

Name Amount Measure
Orange Jello16 oz
Boiling Water116 oz
Cold Water112 oz
Irish Whiskey14 oz

Directions